نوشته هایی با برچسب "شرکت گاز"

پروژه نظارت بر گازرسانی به سطح استان کردستان

پروژه نظارت بر گازرسانی به سطح استان کردستان

این طرح در بهار سال ۱۴۰۰ توسط شرکت گاز استان کردستان به عنوان کارفرما شروع گردیده است. در این طرح به کلیه شهر ها،روستا ها و صنایع سطح استان کردستان گازرسانی می گردد، همچنین تعمیرات و بهربرداری از مناطق گازدار نیز در این پروژه دیده شده است. شرکت مشاور در این طرح، شرکت مهندسی سیال […]