پروژه های در حال اجرا

پروژه نظارت بر گازرسانی به سطح استان کردستان

پروژه نظارت بر گازرسانی به سطح استان کردستان

این طرح در بهار سال ۱۴۰۰ توسط شرکت گاز استان کردستان به عنوان کارفرما شروع گردیده است. در این طرح به کلیه شهر ها،روستا ها و صنایع سطح استان کردستان گازرسانی می گردد، همچنین تعمیرات و بهربرداری از مناطق گازدار نیز در این پروژه دیده شده است. شرکت مشاور در این طرح، شرکت مهندسی سیال […]

پروژه نظارت بر گازرسانی به شهرک های صنعتی اصفهان

پروژه نظارت بر گازرسانی به شهرک های صنعتی اصفهان

این طرح در ابتدای سال ۱۳۹۸ توسط شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان به عنوان کارفرما شروع گردیده است. در این طرح به شهرک های صنعتی استان اصفهان شامل شرکت های احداث شده یا در حال احداث،صنایع تولیدی و خدماتی گازرسانی می گردد. شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی سیال ثامن می باشد و از […]

پروژه نظارت بر گازرسانی منطقه سیستان

پروژه نظارت بر گازرسانی منطقه سیستان

این طرح در پاییز سال ۱۳۹۸ توسط شرکت گاز استان گیلان به عنوان استان معین، کارفرمای پروژه شروع گردیده است در این طرح پیش بینی گازرسانی به شهر های زابل،زهک،مهرآباد،دوست محمد وادیمی و روستاهای تابع گردیده است. شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی سیال ثامن می باشد که از آذر ماه سال ۱۳۹۸ فعالیت خود […]