نمونه پروژه های انجام شده

تهیه نقشه یک خطوط تغذیه استان یزد(GIS)

تهیه نقشه یک خطوط تغذیه استان یزد(GIS)

ساماندهی آرشیو فیزیکی، اصلاح نقشه های network  موجود با توجه به نقشه های ازبیلت کاغذی و درج اصلاحات آلبوم در سیستم GIS  و تدقیق آن بصورت UTM ، اسکن مدارک تست شبکه، شناسایی شماره شیرها و شماره خط و اصلاح آنها، انجام عملیات آشکارسازی و لوله یابی برای مواردی که دارای نقشه ازبیلت کروکی نبوده، […]

GIS نمودن خطوط تغذیه استان کهگیلویه و بویراحمد

GIS نمودن خطوط تغذیه استان کهگیلویه و بویراحمد

برداشت اطلاعات و مختصات دقیق شیرها و اتصالات و….، ساخت و نصب پلاک شماره اشتراک جهت مشترکین صنعتی و عمده و کلیه ایستگاههای تقلیل فشار، اسکن و رقومی نمودن نقشه های کاغذی، انجام عملیات نقشه برداری، انجام عملیات آشکارسازی و لوله یابی، خرید و تکمیل اطلاعات کدپستی ده رقمی ایستگاههای تقلیل فشار و جمع آوری […]

گازرسانی به صنایع استان خراسان رضوی با الویت شهرستان های بجستان و گناباد

گازرسانی به صنایع استان خراسان رضوی با الویت شهرستان های بجستان و گناباد

پیمان نظارت کارگاهی گازرسانی به صنایع استان خراسان رضوی با الویت شهرستان های بجستان و گناباد ۴۴۶۵۴ این طرح در زمستان سال ۱۳۹۷ توسط شرکت گاز استان خراسان رضوی به عنوان کارفرما شروع گردید. در این طرح عملیات گازرسانی به صنایع شهرستان های بجستان و گناباد در دستور کار قرار گرفت. شرکت مشاور این طرح، […]

خطوط انتقال گازرسانی به کارخانه فولاد سنگان

خطوط انتقال گازرسانی به کارخانه فولاد سنگان

پیمان نظارت کارگاهی خطوط انتقال گازرسانی به کارخانه فولاد سنگان، نسر ۴۴۳۰۷ این طرح در اواخر پاییز سال ۱۳۹۴ توسط شرکت گاز استان خراسان رضوی به عنوان کارفرما شروع گردید. در این طرح عملیات اجرای خطوط انتقال گاز به کارخانه فولاد سنگان و نسر در دستور کار قرار گرفت. شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی […]

نظارت بر پروژه های ساختمانی و گاز رسانی در استان کردستان

نظارت بر پروژه های ساختمانی و گاز رسانی در استان کردستان

پیمان نظارت کارگاهی بر پروژه های ساختمانی و گاز رسانی در سطح استان کردستان ۹۸۱۱۰ این طرح در پاییز ۱۳۹۸ توسط شرکت گاز استان کردستان به عنوان کارفرما شروع گردید. در این طرح عملیات گازرسانی به شهر ها، روستاها، و صنایع استان کردستان در دستور کار قرار گرفت. شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی سیال […]

نظارت بر عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه استان خراسان رضوی

نظارت بر عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه استان خراسان رضوی

پیمان نظارت کارگاهی بر عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه در نواحی استان خراسان رضوی ۰۴۴۶۲۴ این طرح در پاییز سال ۹۷ توسط شرکت گاز استان خراسان رضوی به عنوان کارفرما شروع گردید. در این طرح عملیات نصب انشعابات و تجهیزات و توسعه شبکه در سطح نواحی ادارات گاز استان خراسان رضوی در دستور کار […]

نظارت بر پروژهای ساختمانی و گاز رسانی استان قزوین

نظارت بر پروژهای ساختمانی و گاز رسانی استان قزوین

پیمان خرید خدمات مشاوره ایی نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی در سطح استان قروین ۱۸۰۸۵۸ این طرح در اوایل زمستان سال ۱۳۹۸ توسط شرکت گاز استان قزوین به عنوان کار فرما شروع گردید،در این طرح عملیات گازرسانی به روستاهای باقی مانده، حفرات خالی و صنایع استان قزوین در حال اجرا بوده است. شرکت مشاور […]

پیمان گاز رسانی به روستاهای سطح استان خراسان رضوی

پیمان گاز رسانی به روستاهای سطح استان خراسان رضوی

پیمان امکانسنجی گاز رسانی به روستاهای پراکنده و باقیمانده در سطح استان خراسان رضوی این طرح در بهار سال ۱۳۹۸ توسط شرکت گاز استان خراسان رضوی به عنوان کارفرما شروع گردیده است در این طرح امکان سنجی گازرسانی به روستاهای پراکنده باقیمانده و خدمات مسیر یابی،نقشه برداری، برآورد مصرف، طراحی شبکه ایستگاه های تقلیل فشار […]

پیمان امکان سنجی استان سیستان و بلوچستان

پیمان امکان سنجی استان سیستان و بلوچستان

پیمان امکان سنجی و مسیر یابی شهرها،روستاها و صنایع باقی مانده استان سیستان و بلوچستان این طرح در اواخر پاییز سال ۱۳۹۹ توسط شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان به عنوان کارفرما شروع گردیده است. در این طرح مطالعات مربوط به مسیر یابی،بازاریابی،برآورد مصرف، امکان سنجی، پیش طرح و طراحی شبکه انتقال، تغذیه و توزیع […]