تهیه نقشه یک خطوط تغذیه استان یزد(GIS)

ساماندهی آرشیو فیزیکی، اصلاح نقشه های network  موجود با توجه به نقشه های ازبیلت کاغذی و درج اصلاحات آلبوم در سیستم GIS  و تدقیق آن بصورت UTM ، اسکن مدارک تست شبکه، شناسایی شماره شیرها و شماره خط و اصلاح آنها، انجام عملیات آشکارسازی و لوله یابی برای مواردی که دارای نقشه ازبیلت کروکی نبوده، رقومی نمودن نقشه های کاغذی و ژئورفرنس نمودن با استفاده از نقاط GPS ، برداشت شدن و ذخیره سازی در ژئو دیتابیس ، تهیه نقشه بیلت و ازبیلت، جمع آوری اطلاعات مربوط به ساعات کاری مصرف و …، تهیه نقشه گره بندی مصرف خطوط تغذیه کل استان همراه با محاسبه پیک مصرف واقعی و ورود در نرم افزار GPNET  و تهیه کتابچه تحلیل شبکه