گازرسانی به صنایع استان خراسان رضوی با الویت شهرستان های بجستان و گناباد

پیمان نظارت کارگاهی گازرسانی به صنایع استان خراسان رضوی با الویت شهرستان های بجستان و گناباد ۴۴۶۵۴

این طرح در زمستان سال ۱۳۹۷ توسط شرکت گاز استان خراسان رضوی به عنوان کارفرما شروع گردید.

در این طرح عملیات گازرسانی به صنایع شهرستان های بجستان و گناباد در دستور کار قرار گرفت.

شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی سیال ثامن بوده که از دی ماه سال ۱۳۹۷ شروع به کار نموده است.

این پیمان با شماره قرارداد ۰۴۴۶۵۴ و مبلغ ۱۰/۵۷۸/۷۳۴/۲۹۲ ریال از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ به مدت یکسال منعقد و بعد از تمدید مجدد ۶ ماه آن در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ به اتمام رسیده است.