نظارت بر پروژه های ساختمانی و گاز رسانی در استان کردستان

پیمان نظارت کارگاهی بر پروژه های ساختمانی و گاز رسانی در سطح استان کردستان ۹۸۱۱۰

این طرح در پاییز ۱۳۹۸ توسط شرکت گاز استان کردستان به عنوان کارفرما شروع گردید.

در این طرح عملیات گازرسانی به شهر ها، روستاها، و صنایع استان کردستان در دستور کار قرار گرفت.

شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی سیال ثامن بوده که از آذز ماه سال ۱۳۹۸ شروع به کار نموده است.

این پیمان با شماره قرار داد ۹۸۱۱۰ و مبلغ  ۸۸/۳۳۵/۵۱۲/۷۲۰ ریال ازتاریخ ۱۳۹۸/۹/۱ به مدت یکسال منعقد و پس از تمدید در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به اتمام رسیده است.