خطوط انتقال گازرسانی به کارخانه فولاد سنگان

پیمان نظارت کارگاهی خطوط انتقال گازرسانی به کارخانه فولاد سنگان، نسر ۴۴۳۰۷

این طرح در اواخر پاییز سال ۱۳۹۴ توسط شرکت گاز استان خراسان رضوی به عنوان کارفرما شروع گردید.

در این طرح عملیات اجرای خطوط انتقال گاز به کارخانه فولاد سنگان و نسر در دستور کار قرار گرفت.

شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی سیال ثامن بوده که از آذر ماه سال ۱۳۹۴ شروع به کار نموده است.

این پیمان با شماره قرار داد ۴۴۳۰۷ و مبلغ ۲۹/۷۹۸/۳۲۳/۰۴۴ ریال از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ به مدت ۲ سال منعقد و بعد از ۴ مرحله تمدید در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به اتمام رسیده است.