نظارت بر پروژهای ساختمانی و گاز رسانی استان قزوین

پیمان خرید خدمات مشاوره ایی نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی در سطح استان قروین ۱۸۰۸۵۸

این طرح در اوایل زمستان سال ۱۳۹۸ توسط شرکت گاز استان قزوین به عنوان کار فرما شروع گردید،در این طرح عملیات گازرسانی به روستاهای باقی مانده، حفرات خالی و صنایع استان قزوین در حال اجرا بوده است.

شرکت مشاور در این طرح، شرکت مهندسی سیال ثامن بوده که از دی ماه سال ۱۳۹۸ شروع به کار نموده است.

این پیمان با شماره قرارداد ۱۸۰۸۵۸ و مبلغ ۵۸/۴۸۸/۶۱۹/۲۱۹ ریال از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ به مدت یکسال منعقد گردید و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به اتمام رسیده است.