نظارت بر عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه استان خراسان رضوی

پیمان نظارت کارگاهی بر عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه در نواحی استان خراسان رضوی ۰۴۴۶۲۴

این طرح در پاییز سال ۹۷ توسط شرکت گاز استان خراسان رضوی به عنوان کارفرما شروع گردید.

در این طرح عملیات نصب انشعابات و تجهیزات و توسعه شبکه در سطح نواحی ادارات گاز استان خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت.

شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی سیال ثامن بوده که از مهر ماه سال ۱۳۹۷ شروع به کار نموده است.

این پیمان با شماره قرارداد ۰۴۴۶۲۴ و مبلغ ۲۲/۰۵۷/۳۷۴/۱۵۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ به مدت یکسال منعقد گردید و پس از ۲ مرحله تمدید در ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به اتمام رسیده است.