پیمان گاز رسانی به روستاهای سطح استان خراسان رضوی

پیمان امکانسنجی گاز رسانی به روستاهای پراکنده و باقیمانده در سطح استان خراسان رضوی

این طرح در بهار سال ۱۳۹۸ توسط شرکت گاز استان خراسان رضوی به عنوان کارفرما شروع گردیده است
در این طرح امکان سنجی گازرسانی به روستاهای پراکنده باقیمانده و خدمات مسیر یابی،نقشه برداری، برآورد مصرف، طراحی شبکه ایستگاه های تقلیل فشار ساختمانی، برق و حفاظت کاتریک و … مربوط به ۲۵۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در سطح استان خراسان رضوی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی سیال ثامن می باشد و از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز نموده است
در این طرح ۲۵۰ کیلومتر نقشه برداری، ۵۰۰ هکتار بازاریابی برآورد مصرف، ۵۰۰ هکتار نقشه خط مسیر، ۱۰۰ مورد تکمیل پرسشنامه،۴مورد گزارش امکانسنجی به طول ۹ کیلومتر، ۲۲۰ کیلومتر طراحی شبکه توزیع، ۳۰ کیلومتر طراحی شبکه تغذیه، ۱۰۰ مورد گمانه زنی،۱مورد سامانه حفاظت کاتریک و ۱ قلم تهیه مدارک پیمان صورت پذیرفته است.
این قرارداد فی مابین کارفرما و شرکت مشاور شماره ۴۴۷۱۷ و مبلغ ۲/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۱۵۰ روز منعقد گردیده است.