پیمان امکان سنجی استان سیستان و بلوچستان

پیمان امکان سنجی و مسیر یابی شهرها،روستاها و صنایع باقی مانده استان سیستان و بلوچستان

این طرح در اواخر پاییز سال ۱۳۹۹ توسط شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان به عنوان کارفرما شروع گردیده است.
در این طرح مطالعات مربوط به مسیر یابی،بازاریابی،برآورد مصرف، امکان سنجی، پیش طرح و طراحی شبکه انتقال، تغذیه و توزیع جهت گازرسانی به شهر ها، روستا ها و صنایع باقی مانده استان سیستان و بلوچستان صورت پذیرفته است.
شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی سیال ثامن می باشد و از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز نموده است.
در این طرح ۷۱۰/۴۰۰ متر شبکه انتقال گاز، ۱/۸۳۲/۴۰۰ مترشبکه تغذیه و ۱۳/۹۹۶/۵۹۳ متر شبکه توزیع، ۱۱۸ عدد ایستگاه تقلیل فشار و ۱۶۲/۲۳۳ انشعاب پیشنهاد و طراحی گردیده است.
قرارداد فی مابین کارفرما و شرکت مشاور شماره ۴۱۰۰۸۱ و مبلغ ۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و به مدت ۶۰ روز منعقد گردیده است.

 

پروژه مطالعات سیستان