پیمان امکان سنجی استان سیستان و بلوچستان

پیمان امکان سنجی و مسیر یابی شهرها،روستاها و صنایع باقی مانده استان سیستان و بلوچستان

این طرح در اواخر پاییز سال ۱۳۹۹ توسط شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان به عنوان کارفرما شروع گردیده است.
در این طرح مطالعات مربوط به مسیر یابی،بازاریابی،برآورد مصرف، امکان سنجی، پیش طرح و طراحی شبکه انتقال، تغذیه و توزیع جهت گازرسانی به شهر ها، روستا ها و صنایع باقی مانده استان سیستان و بلوچستان صورت پذیرفته است.
شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی سیال ثامن می باشد و از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز نموده است.
نفرات راهبردی این پیمان آقای مهندس هادی ایمانی به عنوان مدیر پروژه، آقای محسن حسنی به عنوان مسؤل عملیات میدانی مشغول به کار می باشند.
در این طرح ۷۱۰/۴۰۰ متر شبکه انتقال گاز، ۱/۸۳۲/۴۰۰ مترشبکه تغذیه و ۱۳/۹۹۶/۵۹۳ متر شبکه توزیع، ۱۱۸ عدد ایستگاه تقلیل فشار و ۱۶۲/۲۳۳ انشعاب پیشنهاد و طراحی گردیده است.
قرارداد فی مابین کارفرما و شرکت مشاور شماره ۴۱۰۰۸۱ و مبلغ ۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و به مدت ۶۰ روز منعقد گردیده است.

 

پروژه مطالعات سیستان