پروژه نظارت بر گازرسانی به شهرک های صنعتی اصفهان

این طرح در ابتدای سال ۱۳۹۸ توسط شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان به عنوان کارفرما شروع گردیده است.
در این طرح به شهرک های صنعتی استان اصفهان شامل شرکت های احداث شده یا در حال احداث،صنایع تولیدی و خدماتی گازرسانی می گردد.
شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی سیال ثامن می باشد و از فروردین ماه ۱۳۹۸ شروع به کار نموده است.
مدت زمان اجرایی این طرح ۱ سال بوده و در ۳ مرحله تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید گردیده.
این پیمان شماره قرارداد :۴۴۹۰۱/۱/۲۱٫۳۴۹ و مبلغ۱۲/۸۳۴/۶۵۲/۴۹۰ ریال است

پیمان کاران شاغل در این طرح شامل:
۱-بتن ساز سپاهان
۲-آتیه درخشان اندیش پارسایی
۳-سازندگان ابنیه گستر سامان
۴-تینو صنعت اسپادانا
۵-طرح و پژوهش سپاهان
۶-شبکه سازان فنی
۷-ایمن برق فریدون شهر
۸-دلاهو تکوین صنعت
۹-برنا برق
۱۰-فنی مهندسی افق نیرو کازرون
۱۱-نیرو توان آیریک