پروژه نظارت بر گازرسانی به سطح استان کردستان

این طرح در بهار سال ۱۴۰۰ توسط شرکت گاز استان کردستان به عنوان کارفرما شروع گردیده است.
در این طرح به کلیه شهر ها،روستا ها و صنایع سطح استان کردستان گازرسانی می گردد، همچنین تعمیرات و بهربرداری از مناطق گازدار نیز در این پروژه دیده شده است.
شرکت مشاور در این طرح، شرکت مهندسی سیال ثامن می باشد که از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را شروع نموده است.
در این پیمان حفرات خالی، توسعه های شبکه گاز دارو گازرسانی به روستاهای فاقد گاز استان کردستان در اولویت کاری می باشد.
پیمان کاران شاغل در این طرح شامل:
۱-نوآوران سپهر سیوان
۲-نیما پرتو گستر
۳-چکاو هیوا
۴-اکام صنعت پایدار
۵-آتی سازان باباشیرا
۶-سیال پرتو آبیدر
۷-سالیان پیمان امید
۸-فروزان گستر
۹-ثالم ثمر
۱۰-ارژنگ انرژی