پروژه‌هاي نظارت انجام شده در رسته گاز:
 نظارت بر احداث خط انتقال 16 اينچ سرخس- درگز
 نظارت بر احداث خط انتقال 20 اينچ فردوس- بشرويه
 نظارت بر پروژه هاي گازرساني در سطح خراسان شمالي
 نظارت کارگاهي خط انتقال گاز 36 اينچ سيس آباد- ايستگاه رضوي
 نظارت کارگاهي خط انتقال گهواره- کوزران
 نظارت بر خط انتقال 10 اينچ رودآب ششتمد
 نظارت (کارگاهي ، پشتيباني و فني) بر پروژه هاي گازرساني و ساختماني استان خراسان جنوبي
 نظارت و پشتیبانی فنی بر پروژه های گازرسانی و ساختمانی ایستگاه های TBS درسطح استان سمنان
 نظارت کارگاهي پروژه هاي شرکت گاز استان اردبيل
 ارائه خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی در سطح استان یزد
 انجام خدمات پشتیبانی فنی و نظارت بر پروژه های گازرسانی شهرستان های استان تهران
 
 پروژه‌هاي مطالعات انجام شده در رسته گاز:
 طراحي خط انتقال گاز شهرک‌هاي صنعتي آوج و دانسفهان
 طراحي خط انتقال تغذيه و توزيع، ايستگاه‌هاي تقليل فشار شهر طبس، صنايع و 28روستاي همجوار
 طراحي شبكه شهري به متراژ 500 كيلومتر
 طراحي شبكه روستايي به متراژ 500 كيلومتر
 مسير يابي، نقشه‌برداري، بازاريابي، طراحي و خدمات مربوط به 35 روستاي استان خراسان رضوي
 طراحي شبكه گازرساني قسمت توسعه شهرك گلبهار
 بازنگري مباني مطالعاتي گازرساني شهرك‌هاي صنعتي
 بررسي بازار جامع و طراحي مجدد و رفع تنگناهاي توزيع و تغذيه شهرستان مراغه
 مسيريابي، مطالعات زيست محيطي، نقشه برداري، خاک شناسي، طراحي و خدمات فني خطوط انتقال گاز
 طراحي شبکه گازرساني شهرک صنعتي آبيک
 طراحي شبکه گازرساني شهرک صنعتي خرمدشت
 طراحي شبکه گازرساني اراضي شاملو
 طراحي شبکه گازرساني اراضي چاهش
 مطالعات مرحله اول و دوم طراحي و تهيه نقشه‌هاي شبکه گاز ناحيه صنعتي خوسف
 مسيريابي، مطالعات زيست‌ محيطي، نقشه‌برداري، خاک شناسي، طراحي و خدمات فني خط انتقالگاز 16 اينچ کرمانشاه به طول تقريبي 20 کيلومتر
 مسيريابي، مطالعات زيست محيطي، نقشه‌برداري، خاک شناسي، طراحي و خدمات فني خط انتقالگاز 10 اينچ شهر ازگله به طول تقريبي 45 کيلومتر
 انجام مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزيع (داخلي) گاز شهرک‌هاي صنعتي استان هرمزگان
 خدمات فني و مهندسي به منظور بازاريابي، طراحي، خط تغذيه و توزيع ايستگاه‌هاي تقليل فشار شهر بافق، معدن سنگ آهن چغارت، صنايع و 4 روستاي همجوار
 مسيريابي، مطالعات زيست‌محيطي،... خطوط انتقال فرعي در سطح خراسان رضوي (همت آباد و بار و )

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی(میثاق)، خیابان آیت الله هاشمی رفسنجانی 2، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن:  ۶۰-۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com