پروژه‌هاي انجام شده:

¨      تهيه و تدوين استانداردهاي مربوط به تجهيزات پزشكي با هدف استاندارد سازي سامانه‌هاي بيمارستاني

¨      طراحي و بررسي سامانه‌هاي ايمني و حفاظت در بيمارستان به منظور كاهش خطرات و افزايش كارايي و طول عمر تجهيزات

¨      پروژه هاي مختلف در سطح كارشناسي در زمينه طراحي بهينه بخشهاي مختلف بيمارستاني

¨      تحقيقات و انجام پروژه هايي در زمينه مشكلات موجود در زمينه استفاده از تجهيزات پزشكي به منظور ارائه راهكار مناسب

¨      انجام پروژه هاي متعدد در زمينه طراحي تجهيزات به منظور افزايش كارايي و سهولت استفاده

¨      سابقه مسئولیت نگهداشت و تعميرات تجهيزات بيمارستاني

نشانی دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی)، خیابان بیست و نهم، پلاک 20، واحد 3

 

 

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com

 

شرکت اقماری آران

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۲۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@Aran.co.com

وب‌نشانی: Aran.co.com

 

شرکت اقماری گلسنگ

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۳۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵

رایانشانی: info@Golsang.Co

وب‌نشانی:www.Golsang.Co

 

شرکت اقماري آبنمود صنعت پردیس
نشاني: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق
۲ ، جاهد ۱، پلاک ۱۵،  واحد ۲

تلفن:۰۵۱۳۵۱۳۰۵۴۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵
رایانشاني: AbnemudSanat@SayyalSamen.com
وب نشاني: www.AbnemudSanat.com