پروژه‌هاي انجام شده:

¨      دو زي دان (پالوداريوم) به مساحت 12 متر مربع، در فاطمیه شیرازی‌ها واقع در ضلع شرقی صحن جامع رضوی

¨      بازسازی پروژه نادر واقع در بلوار وحدت

¨      گلخانه به مساحت 3000 متر مربع واقع در شهرک صنعتی گلخانه داران سبزوار

¨      گلخانه به مساحت 2500 متر مربع واقع در شهرک صنعتی گوشت مشهد در محل تپه سلام

¨      گلخانه به مساحت 3600 مترمربع واقع در روستای شیخا

¨      گلخانه به مساحت 1000 مترمربع واقع در روستای تنگل شور

¨      گلخانه  خانگی به مساحت 150 مترمربع واقع در شهرک صنعتی توس

¨      گلخانه خانگي به مساحت 72 متر مربع به همراه سامانة آب‌كشت، روش فیلم مغذي (NFT)، قوچان

¨      گلخانه خانگي به مساحت 18متر مربع به همراه سامانة آب‌كشت، روش فیلم مغذي، مشهد

¨      گلخانه خانگي به مساحت 18متر مربع به همراه سامانة آب‌كشت، روش فیلم مغذي، مشهد

¨      گلخانه خانگي به مساحت 18متر مربع به همراه سامانة آب‌كشت، روش فیلم مغذي، مشهد

¨      گلخانه خانگي به مساحت 18متر مربع به همراه سامانة آب‌كشت، روش فیلم مغذي، نوشهر

¨      گلخانه خانگي به مساحت 18متر مربع به همراه سامانة آب‌كشت، روش فیلم مغذي، مشهد

¨      گلخانه خانگي به مساحت 12 متر مربع، مشهد

¨      سالن پرورش طيور به مساحت 45 متر مربع به همراه سامانة خودکارساز، مشهد

¨      سالن قارچ به مساحت 34 متر مربع، مشهد

¨      سالن پرورش جوجه بلدرچین به مساحت 18 متر مربع، مشهد

¨      سالن پرورش قارچ به مساحت 20 متر مربع، مشهد

¨      خودکارساز سالن قارچ، مشهد

پروژه های در حال اجرا:

¨      گلخانه به مساحت یک هکتار واقع در جاده گلمکان، روستای سنگ سفید

¨      گلخانه به مساحت 4500 مترمربع واقع در روستای برزش آباد

¨      واحد تولید علوفه آب‌كشت واقع در نیشابور 

¨      واحد تولید علوفه آب‌كشت واقع در اصفهان

نشانی دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی)، خیابان بیست و نهم، پلاک 20، واحد 3

 

 

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com

 

شرکت اقماری آران

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۲۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@Aran.co.com

وب‌نشانی: Aran.co.com

 

شرکت اقماری گلسنگ

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۳۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵

رایانشانی: info@Golsang.Co

وب‌نشانی:www.Golsang.Co

 

شرکت اقماري آبنمود صنعت پردیس
نشاني: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق
۲ ، جاهد ۱، پلاک ۱۵،  واحد ۲

تلفن:۰۵۱۳۵۱۳۰۵۴۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵
رایانشاني: AbnemudSanat@SayyalSamen.com
وب نشاني: www.AbnemudSanat.com