اين واحد با استفاده از کادري مجرب و متعهد و با هدف تمرکز بر فعاليت‌هاي طراحي مهندسي، نظارت کارگاهي و در راستاي افزايش ميزان رضايت مشتريان فعاليت خود را در زمينه‌هاي مختلف به شرح ذيل از سال 1382 آغاز نموده است:

مسيريابي و نقشه‌برداري

بازاريابي و برآورد مصرف

طراحي شبکه‌هاي تغذيه و توزيع

طراحي خطوط انتقال گاز

طراحي حفاظت کاتديک

طراحي ايستگاه‌هاي تقليل فشار

تهيه اسناد GIS موارد مذکور

مطالعات زيست محيطي و خاکشناسي

تهيه مدارک پيمان، متره و برآورد آن

نظارت بر پروژه‌هاي گازرساني اعم از احداث خطوط انتقال و شبکه‌هاي تغذيه و توزيع.

 

تعداد پروژه‌های نظارت انجام شده در رسته گاز: 11 پروژه

تعداد پروژه‌های مطالعات انجام شده در رسته گاز: 34 پروژه

نشانی دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی)، خیابان بیست و نهم، پلاک 20، واحد 3

 

 

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com

 

شرکت اقماری آران

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۲۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@Aran.co.com

وب‌نشانی: Aran.co.com

 

شرکت اقماری گلسنگ

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۳۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵

رایانشانی: info@Golsang.Co

وب‌نشانی:www.Golsang.Co

 

شرکت اقماري آبنمود صنعت پردیس
نشاني: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق
۲ ، جاهد ۱، پلاک ۱۵،  واحد ۲

تلفن:۰۵۱۳۵۱۳۰۵۴۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵
رایانشاني: AbnemudSanat@SayyalSamen.com
وب نشاني: www.AbnemudSanat.com