اين واحد با استفاده از کادري مجرب و متعهد و با هدف تمرکز بر فعاليت‌هاي طراحي مهندسي، نظارت کارگاهي و در راستاي افزايش ميزان رضايت مشتريان فعاليت خود را در زمينه‌هاي مختلف به شرح ذيل از سال 1382 آغاز نموده است:
مسيريابي و نقشه‌برداري
بازاريابي و برآورد مصرف
طراحي شبکه‌هاي تغذيه و توزيع
طراحي خطوط انتقال گاز
طراحي حفاظت کاتديک
طراحي ايستگاه‌هاي تقليل فشار
تهيه اسناد GIS موارد مذکور
مطالعات زيست محيطي و خاکشناسي
تهيه مدارک پيمان، متره و برآورد آن
نظارت بر پروژه‌هاي گازرساني اعم از احداث خطوط انتقال و شبکه‌هاي تغذيه و توزيع.
 
تعداد پروژه‌های نظارت انجام شده در رسته گاز: 11 پروژه
تعداد پروژه‌های مطالعات انجام شده در رسته گاز: 34 پروژه

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی(میثاق)، خیابان آیت الله هاشمی رفسنجانی 2، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن:  ۶۰-۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com