شرکت گلسنگ از سال 1387 فعالیت خود را در زمینه مطالعات کاربردی  ، تهیه طرح های کشاورزی  ، مدیریت و مشاوره پروژه های کشاورزی  ، کارآفرینی  ، ارتقاء بهره وری کشاورزی  ، طراحی و ساخت گلخانه های صنعتی و خانگی ، تراریوم و پالوداریوم  ، فضای سبز  ، علوفه آب کشت  و فن آوری های نوین کشاورزی آغاز و در سال 1394 با تغییراتی تحت عنوان رویش گلسنگ آسیا به شماره ثبت 56116 و شناسه ملی 14005304362 به عنوان یکی از شرکت های اقماری گروه مهندسی سیال ثامن به ثبت رسید .

محصولات شركت گلسنگ عبارتند از:

انواع باغ شيشه‌اي، از جمله:

¨      آبزي‌دان (آكواريوم)

¨      خشك‌زي‌دان (تراريوم)

¨      دو زي‌دان (پالوداريوم)

گلخانه‌های صنعتی، نیمه صنعتی و خانگي

سازه فضا کار

سامانه‌هاي آب‌کشت (هيدروپونيك)

¨      روش فیلم مغذي (NFT)

¨      محفظه رشد (Grow Bag)

سامانه های کشت خاکی با کودهای آلی

سامانه تولید علوفه آب‌كشت

سامانه خودكارساز (اتوماسیون)

آموزش، مشاوره و پشتيباني محصولات فوق

  

نشانی دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی)، خیابان بیست و نهم، پلاک 20، واحد 3

 

 

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com

 

شرکت اقماری آران

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۲۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@Aran.co.com

وب‌نشانی: Aran.co.com

 

شرکت اقماری گلسنگ

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۳۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵

رایانشانی: info@Golsang.Co

وب‌نشانی:www.Golsang.Co

 

شرکت اقماري آبنمود صنعت پردیس
نشاني: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق
۲ ، جاهد ۱، پلاک ۱۵،  واحد ۲

تلفن:۰۵۱۳۵۱۳۰۵۴۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵
رایانشاني: AbnemudSanat@SayyalSamen.com
وب نشاني: www.AbnemudSanat.com