دکتر سید یاسر بنی هاشمی

مشاور راهبردي هيئت مديره

مهندس سید مهدی کریمی

رئيس هيئت مديره

دکتر محمد سازگاران

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس سید حسن کریمی

عضوهيئت مدیره

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی(میثاق)، خیابان آیت الله هاشمی رفسنجانی 2، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن:  ۶۰-۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com